รับสมัครผู้รับเหมา

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ
28 June 2022

จำนวน
1 อัตรา

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ลักษณะการทำงาน

บริษัท รสิกา พร็อพเพอร์ตี้ จากัด กาลังอยู่ระหว่างการขยายกาลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

บริษัทจึงประกาศ รับสมัคร ผู้รับเหมา เพื่อขยายงาน ดังนี้
ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน ระบบผนังสาเร็จรูป ( PRECAST )

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน โดยวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจวิชาชีพ ที่มีอาชีพรับจ้างทางานก่อสร้าง
 2. มีทุนจดทะเบียน ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
 3. มีประสบการณ์ โดยผ่านงานโครงการ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยหรือทาวน์เฮ้าส์ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
 4. มีบุคลากรและเครื่องจักรเพียงพอและมีประสิทธิภาพ หากมีรถ Mobile Cranes จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถรับผิดชอบผลงานตามระยะเวลาที่ตกลง
 6. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลได้ที่
คุณธีระพงษ์ ลีลาวัฒนพาณิชย์ Tel.081-905-3555 E-Mail t_leelawattanapanit@rasika.co.th

ร่วมงานกับรสิกา
กรอกข้อมูลเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา

  ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB (.PDF เท่านั้น)

  ยินยอมให้บริษัทฯ รวบรวม ใช้ ตรวจสอบ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วย กฎหมาย หรือ สามารถดูรายละเอียด นโยบายความเป็นส่วนตัวที่นี่
  Contact our specialist